Velkommen

 

Velkommen til Læsø Plejehjem

Læsø Plejecenter består af Læsø Plejehjem og Poppelhaven med i alt 44 pladser.

Læsø Plejehjem består af et bygningskompleks med 36 pladser – heraf er 4 pladser til brug for aflastning, genoptræning og akutfunktion.
De fysiske rammer består af

 • Tre boafsnit
 • Aktivitetsdel (gymnastik, håndarbejde, værksted, spilleklub, samarbejdende arrangementer med foreninger som eks. køreforening, børnehus, cykelklub m.m.)
 • Daghjem for hjemmeboende demente
 • storkøkkenet, der producerer mad til beboere på plejehjem og i Poppelhaven samt til hjemmeboende borgere tilmeldt madserviceordningen
 • Teknisk servicefunktionen (plejehjem og ældreboliger)
 • Hjælpemiddeldepot
 • Rehabilitering og træning (ergo- /fysioterapeut)
 • Træningscenter for privatpraktiserende fysioterapeut
 • Sygeplejeklinik
 • Høreomsorgsklinik
 • Hjemmesygeplejefunktionen
 • Digital videokiosk (somatik – digital konsultation i samarbejde med Region Nordjylland)
 • Ledelse og administration for Ældre og Sundhed (hele kommunen)

Poppelhaven består af

 • 8 boliger
 • Fællesrum og –køkken
 • Lukket haveområde

Som nabo til bygningskomplekset findes

 • Aktivitetscentret – tilbud til hjemmeboende borgere, der er i stand til at klare sig uden hjælp
 • Hjemmeplejen
 • Videokiosk (psykiatri – digital konsultation i samarbejde med Region Nordjylland)

Endvidere forefindes Hyggekrogen – socialpædagogisk tilbud på matriklen.

Læsø kommunes værdighedspolitik (bilag) er udgangspunktet for den tilgang, vi har til beboerne på plejehjemmet og i Poppelhaven.

Udmøntning af politikken sætter fokus på værdighed i ældreplejen via konkrete indsatser.

Samarbejde med beboere og pårørende foregår kontinuert i det daglige. Formaliseret foregår dialog og samarbejde med årligt møde for beboere og pårørende på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven. På mødet drøftes budget, vedligeholdelsesplaner samt mange andre overordnede ting, som vedrører huset. Mødets afholdes af Chef for Ældre og Sundhed.

To årlige møder i hvert boafsnit, hvor dialogen om hvad der er vigtigt i dagligdagen for at livet på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven bliver så godt som overhovedet muligt. På disse møder deltager ledelsen af plejehjemmet.

Plejehjemmets Venner – en frivillig forening holder op til 10 årlige møder, hvor to beboerrepræsentanter, en repræsentant for aktivitetsmedarbejderne samt Chef for Ældre og Sundhed deltager. Her drøftes hele den frivillige indsats i huset samt planlægges aktiviteter (ud over dem, der tilbydes i dagligdagen).

Frivillige – Læsø Plejehjem og Poppelhaven har et stort antal frivillige, der stiller op og er med til at gøre dagen for beboerne endnu bedre. Der gives hjælp som eks.

 • Besøgsvenner
 • Cykelture
 • musik og sang
 • udflugter
 • vågetjeneste mm

Ældrerådet holder en del af deres møder på Læsø Plejehjem.

https://www.laesoe.dk/politik/vedtagne-politikker-og-strategier/vaerdighedspolitik-i-laesoe-kommune

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.