Indledning

Velkommen

 

Velkommen til Læsø Plejehjem

Læsø Plejecenter består af Læsø Plejehjem og Poppelhaven med i alt 44 pladser.

Læsø Plejehjem består af et bygningskompleks med 36 pladser – heraf er 4 pladser til brug for aflastning, genoptræning og akutfunktion.
De fysiske rammer består af

 • Tre boafsnit
 • Aktivitetsdel (gymnastik, håndarbejde, værksted, spilleklub, samarbejdende arrangementer med foreninger som eks. køreforening, børnehus, cykelklub m.m.)
 • Daghjem for hjemmeboende demente
 • storkøkkenet, der producerer mad til beboere på plejehjem og i Poppelhaven samt til hjemmeboende borgere tilmeldt madserviceordningen
 • Teknisk servicefunktionen (plejehjem og ældreboliger)
 • Hjælpemiddeldepot
 • Rehabilitering og træning (ergo- /fysioterapeut)
 • Træningscenter for privatpraktiserende fysioterapeut
 • Sygeplejeklinik
 • Høreomsorgsklinik
 • Hjemmesygeplejefunktionen
 • Digital videokiosk (somatik – digital konsultation i samarbejde med Region Nordjylland)
 • Ledelse og administration for Ældre og Sundhed (hele kommunen)

Poppelhaven består af

 • 8 boliger
 • Fællesrum og –køkken
 • Lukket haveområde

Som nabo til bygningskomplekset findes

 • Aktivitetscentret – tilbud til hjemmeboende borgere, der er i stand til at klare sig uden hjælp
 • Hjemmeplejen
 • Videokiosk (psykiatri – digital konsultation i samarbejde med Region Nordjylland)

Endvidere forefindes Hyggekrogen – socialpædagogisk tilbud på matriklen.

Læsø kommunes værdighedspolitik (bilag) er udgangspunktet for den tilgang, vi har til beboerne på plejehjemmet og i Poppelhaven.

Udmøntning af politikken sætter fokus på værdighed i ældreplejen via konkrete indsatser.

Samarbejde med beboere og pårørende foregår kontinuert i det daglige. Formaliseret foregår dialog og samarbejde med årligt møde for beboere og pårørende på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven. På mødet drøftes budget, vedligeholdelsesplaner samt mange andre overordnede ting, som vedrører huset. Mødets afholdes af Chef for Ældre og Sundhed.

To årlige møder i hvert boafsnit, hvor dialogen om hvad der er vigtigt i dagligdagen for at livet på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven bliver så godt som overhovedet muligt. På disse møder deltager ledelsen af plejehjemmet.

Plejehjemmets Venner – en frivillig forening holder op til 10 årlige møder, hvor to beboerrepræsentanter, en repræsentant for aktivitetsmedarbejderne samt Chef for Ældre og Sundhed deltager. Her drøftes hele den frivillige indsats i huset samt planlægges aktiviteter (ud over dem, der tilbydes i dagligdagen).

Frivillige – Læsø Plejehjem og Poppelhaven har et stort antal frivillige, der stiller op og er med til at gøre dagen for beboerne endnu bedre. Der gives hjælp som eks.

 • Besøgsvenner
 • Cykelture
 • musik og sang
 • udflugter
 • vågetjeneste mm

Ældrerådet holder en del af deres møder på Læsø Plejehjem.

https://www.laesoe.dk/politik/vedtagne-politikker-og-strategier/vaerdighedspolitik-i-laesoe-kommune